"اینجا داستان داریم.."

دوزیست یک رسانه مستقل است. استقلال به این معنی که در مسیر تعریف‌شده خود تنها به اصول درونی خود وفادار است و حمایتهای مالی اگرچه در ادوار مختلف تغییر میکند، اما بر رویکرد کلی رسانه، انتخاب آثار و پرداخت موضوعات کمترین اثر را دارد.

اصلی‌ترین ماموریت دوزیست، مطالعه تطبیقی سینما و ادبیات است. ما درمیان فیلمها و کتابها جستجو میکنیم و درمورد موضوعات مشترک میان آنها طرح مساله می‌کنیم.

ما در دوزیست به فیلمها و کتابهایی می‌پردازیم که ارزش هنری و ادبی قابل قبولی داشته‌باشند.
ما در پرداخت موضوعات، به شدت وفادار داستانیم. از نظر ما، داستان موجودیتی مهم و پایدار دارد که می‌توان ما قبل از علم به آن استناد کرد. به عبارت دیگر برای درک مسائل و گفتگو از دریچه هنر و ادبیات، این تنها داستان است که ما را به شناخت می‌رساند و مطالعات علوم انسانی علیرغم اهمیت بالایی که درند در این حیطه کارکردی ثانویه دارند.

 در دوزیست به کتابهای غیر داستانی و نیز سینمای مستند نمی‌پردازیم.
دوزیست یک رسانه خبری نیست. و مخاطب اخبار حوزه سینما و ادبیات را از رسانه دوزیست پیگیری نمی‌کند. اگرچه ممکن است به فراخور موضوع به بعضی خبرها بپردازیم.
ما در دوزیست نقد فیلم و نقد کتاب انجام نمی‌دهیم. اگرچه که محتوای دوزیست ماده خام بسیار لازم و مهم برای نقد هنری محسوب می‌شود.
در انتخاب کارشناسان و میمانان مدعو گزینش فکری و جناحی نداریم و سعی می‌کنیم دوزیست به مأمنی برای تمام اقشار اندیشمندان و فعالان حوزه سینما و ادبیات تبدیل شود.

دوزیست یک مجموعه فرهنگی رویداد محور است. سعی ما بر این است که در هر ماه دست‌کم یک نشست با حضور کارشناسان و دوستداران سینما و ادبیات داشته‌باشیم تا در مورد موضوع ماه صحبت کنیم.
ما یک واژه ساختیم به نام «فیلمکتاب» و عمده فعالیت ما در این نظام دوتایی تعریف میشود. نظامی که در آن ادعا داریم فیلمهایی را میشود همراه با کتابهایی دید و خواند که لزوما اقتباس از هم نیستند. در حقیقت فیلمکتاب، تلاشی است برای فهم بیشتر کتابهای داستانی، به وسیله فیلمها و درک بیشتر سینما به وسیله رمانها.

مساله دوزیست شناخت انسان است. اما این بار نه با علوم انسانی، که با داستان.
بعد از داستان، اولویت ما در پردازش محتوا، گفتگو است. ما عقیده داریم داستان از معدود بهانه‌هایی است که می‌تواند میان ما گفتگو ایجاد کند و شکافها را بشناساند.
در انتخاب موضوعات سعی می‌کنیم از مسائل روز دور نباشیم.
نوع مواجهه ما با موضوعات و پرداختن به آنها همواره در سطح «عامه پسند فاخر» قرار دارد.

پیمایش به بالا