پانزدهمین رویداد فیلمکتاب دوزیست

یک دورهمی فیلمکتابی، با موضوع: 

مسافرها: سفر، فرار یا قرار

با محوریت:

📚 کتاب خداحافظ گری کوپر/ اثر رومن گاری

📽 فیلم جاده/ اثر فدریکو فلینی

با حضور:

آرش خوشخو

حامد هادیان

 

image_6487327
پیمایش به بالا